บุคลากรสำนักปลัด อบต.ศาลาลัย

alt
นางทิวาพร สุวรรณหงส์
ปลัดอบต.ศาลาลัย

alt
น.ส.โสภา สุขสมัย
หัวหน้าสำนักปลัด


น.ส.เพ็ญศิริ จำลองบุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ
 

น.ส.ทัศนีย์ กิ่งทอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

น.ส.กนกวรรณ สุวัฒนะสถาพร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 

น.ส.วิไลพร ขุนทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

น.ส.วิไลพร ขุนทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 

น.ส.เพ็ญศิริ จำลองบุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
นักวิชาการศึกษา

น.ส.ดวงพร ปิ่นพงษ์
นิติกรปฏิบัติการ
 
 
 
 

น.ส.ทัศนีย์ กิ่งทอง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

น.ส.ดวงพร ปิ่นพงษ์
นิติกรปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
นักการจัดงานทั่วไป
 

alt

- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก

alt
- ว่าง -
ครู คศ.1
 

นายภานุวัตร ศิลาทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายไพรัชต์ นกเทศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานสภา)
 

นายคมกฤษ ศรีเพชรส่องแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

น.ส.วันทนีย์ ไทยอุดมทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 

นางมุกวดี ขุมเพ็ชร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

น.ส.มณีรัตน์ แซ่ตั๊น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นางนภาพร ยันตรีสิงห์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายสมบุญ คล้ายแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
 

นายไชยรัตน์ ไทยอุดมทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์

นายยุทธนา ไทยอุดมทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์
 

นายประทีป ขวัญสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์

นายเอกภัชร สุดศรี
ผู้ดูแลเด็ก
 

นางอันธิกา หลีหลาย
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.อรุณี สิงหอม
ผู้ดูแลเด็ก
 

น.ส.ไสว พิมพ์สวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.วิไล โคสินธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
 
alt
น.ส.สกุณา สุขเชาว์ฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก

นายอภิเดช เอี่ยมสำอางค์
คนงานทั่วไป
 

นายอภิรักษ์ แก้วสกุล
คนงานทั่วไป
alt
นายธวัชชััย รัตนสถาพรเทศ
คนงานทั่วไป
 
 
alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ศูนย์บริการประชาชน
อบต.ศาลาลัย
QR Code
อบต.ศาลาลัย

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3268-9299